Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Predsedníctvo Akademického senátu FPVaMV UMB) a Grémium dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Grémium dekana FPVaMV UMB) na svojom spoločnom zasadnutí dňa 10. novembra 2021 prerokovali súčasné otázky s predloženým návrhom novely zákona o vysokých školách a prijali nasledovné uznesenie:

  • Grémium dekana FPVaMV UMB a predsedníctvo Akademického senátu FPVaMV UMB týmto vyhlásením vyjadruje úplnú podporu zverejneným stanoviskám Rady vysokých škôl (RVŠ), Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) ako aj Klubu dekanov, v ktorých jednotlivé vysokoškolské reprezentácie zhodne deklarovali a tiež precízne argumentačne zdôvodnili odmietavý postoj voči predloženej novele zákona o vysokých školách. Formu komunikácie zodpovedných za prípravu novely, ako aj spôsob prípravy novely zákona o vysokých školách a obsah jej nekorešpondujúci s dohodou medzi zriadenou kontaktnou skupinou zástupcov vysokoškolských reprezentácií a ministerstvom považujeme za neadekvátnu. Ohradzujeme sa voči nekorektnému prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celom procese prípravy novely ako aj prezentácie negatívneho obrazu vysokých škôl vo verejnosti.
  • Grémium dekana FPVaMV UMB a predsedníctvo Akademického senátu FPVaMV UMB si uvedomujú potrebu zmeny vo vysokoškolskom prostredí ako aj potrebu zmeny financovania vysokých škôl, no odmietame deklaratórnu povahu diskusie s vysokoškolskými reprezentáciami. Žiadame ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o stiahnutie súčasnej novely ako celku z medzirezortného pripomienkového konania a o vecné a korektné zapojenie všetkých zainteresovaných strán do procesu príprav tak, aby zostali zachované akademické práva a slobody a nedochádzalo k politizácii vysokých škôl.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami preto vyzývame akademickú obec FPVaMV UMB ako zamestnancov, tak aj študentov, aby sa zapojili do pripravovaných podujatí na podporu protestu proti takto predloženej novele zákona o vysokých školách.

V Banskej Bystrici, dňa 10. 11. 2021

Spoločné uznesenie Grémia dekana a predsedníctva Akademického senátu FPVaMV UMB v Banskej Bystrici