Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline vyjadruje nesúhlas s postupom, ktorý zvolilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri predkladaní novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Na základe predchádzajúcich dohôd medzi predstaviteľmi slovenskej akademickej obce a ministerstva bol očakávaný otvorený konštruktívny dialóg, a zároveň snaha o zvýšenie kvality poskytovaného vzdelania na Slovensku, ktorej súčasťou sú aj zaručené akademické slobody.

Akademická obec Žilinskej univerzity v Žiline plne podporuje aktivity a procesy, ktoré súvisia so zvyšovaním kvality vzdelávania a vedy na Slovensku. Zároveň si však dovoľujeme upozorniť na nevhodné spôsoby riešenia, ako aj lingvistiku, ktorá je v samotnom texte novely zvolená a zavádza nové nič nehovoriace všeobecné pojmy, ktoré degradujú úroveň akademickej kultúry nie len na Slovensku, ale aj jej vnímania vo svete. Centralizácia rozhodnutí a potláčanie akademickej samosprávy jednotlivých fakúlt nie je riešenie, ktoré zflexibilní a zvýši kvalitu slovenského vysokého školstva, ale práve naopak, vráti nás do obdobia dávno minulého, kedy rozhodnutia boli centralizované z úrovne štátu a ministerstva. Zároveň, aj keď v niektorých častiach by sa mohlo zdať, že novela dáva priestor univerzitám na vlastné riešenia pri kreovaní jej samosprávnych orgánov, diskrepancia medzi jednotlivými ustanoveniami návrhu zákona a nejednoznačnosť následného postoja ministerstva pri schvaľovaní štatútov jednotlivých univerzít nezaručuje pre univerzity žiadnu právnu istotu a stabilitu univerzitného prostredia. Práve v tomto období, keď sa na univerzitách pripravuje harmonizácia ich vnútorných procesov, zneisťuje súčasná forma novely akademickú obec. Je to v čase, kedy by práve naopak zo strany ministerstva potrebovala podporu z dôvodu zásadných zmien, ktoré sa s ohľadom na nový systém akreditácie vysokých škôl pripravujú.

V Žiline 5.11.2021
AS UNIZA

Stanovisko Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline k návrhu novely zákona o vysokých školách