Akademický senát FMFI UK sa pripája k stanoviskám reprezentácií vysokých škôl, ktoré požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania.

Akademický senát FMFI UK zásadne odmieta politizáciu vysokého školstva, zásahy do autonómie vysokých škôl a fakúlt, ako aj hroziace najväčšie okliešťovanie akademických slobôd a samosprávy vysokých škôl od čias Novembra 1989.

Akademický senát FMFI UK podporuje myšlienku, aby si vysoká škola mohla vo svojom štatúte upraviť svoje vnútorné usporiadanie a právomoci orgánov vysokej školy a fakúlt vo vyššej miere, než je tomu podľa platného zákona o vysokých školách. Nestotožňuje sa však s tým, aby samosprávna pôsobnosť fakúlt a orgány fakúlt boli zo zákona úplne „škrtnuté“.

Akademický senát FMFI UK konštatuje, že novela zákona o vysokých školách nerieši skutočné problémy vysokého školstva na Slovensku, ktoré spôsobujú masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia. Ten je spôsobený najmä 

  1. dlhodobým podfinancovaním vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, ale aj výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu,
  2. neuspokojivým technickým stavom vysokoškolskej infraštruktúry zahŕňajúcej vysokoškolské internáty a  objekty pre vzdelávanie, výskum a športové aktivity,
  3. nenapĺňaním sociálnych potrieb študentov.
 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
 predseda Akademického senátu FMFI UK
Stanovisko Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky k návrhu novely zákona o vysokých školách