Podporujeme reformné snahy, ktoré prinesú zvýšenie kvality
vysokoškolského vzdelávania. Z predkladaného návrhu novely Zákona
o vysokých školách však jednoznačne vyplýva, že dosiahnutie tohto
cieľa má byť naplnené prevzatím moci nad univerzitami politickým
vedením ministerstva školstva. Popretím štruktúry riadenia
univerzít a fakúlt budovanej a zdokonaľovanej stáročia,
oklieštením právomocí akademickej samosprávy spôsobom
pripomínajúcim dobu neslobody v období budovania komunizmu nie je
možné posunúť sa vpred v dialógu namierenom k skvalitneniu
vysokoškolského prostredia. Takto koncipovaný návrh novely
centralizujúcej štátnu a politickú moc nad vysokým školstvom je
nevyhnutné stiahnuť z legislatívneho procesu bez ďalších
pripomienok.

Ing. Ján Turis, PhD.
predseda Akademického senátu
Fakulta techniky TUZVO

Vyjadrenie Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene