Akademická obec Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zhromaždení dňa 2. 11. 2021 jednomyseľne podporuje stanoviská Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl a pripája sa k uzneseniu prijatému Akademickým senátom UK v Bratislave, ktoré zásadne odmieta návrh novely Zákona o vysokých školách a žiada jeho stiahnutie z legislatívneho konania.

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

predseda senátu AS STU

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

dekan FA STU

Vyhlásenie Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave