I.
Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli „Kľúčové body novely zákonov 131/2002,
269/2018, 172/2005, 422/2015“ ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Tento
materiál je v rozpore dokonca aj s paragrafovým znením navrhovanej novely Zákona o vysokých
školách. Konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými
sa akademická obec UK nemôže stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy,
a dôrazne ich odmieta. Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú
výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme
ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým
stavom rokovaní predmetnej skupiny.

AS UK a VUK naďalej trvajú na zachovaní princípov samosprávnosti a autonómnosti vysokých
škôl, najmä práva AS samostatne voliť rektora a dekanov, schvaľovať rozpočet a nakladanie
s majetkom VŠ, ktoré v kontexte novej právnej úpravy považujú za kruciálne.


II.
AS UK a VUK, rozčarované prístupom MŠVVaŠ SR pri riešení otázok reformy vysokých škôl, kedy
opakovane prichádza k nerešpektovaniu už dosiahnutých výsledkov rokovaní zo strany MŠVVaŠ
SR, čo vnímame ako snahu o politizáciu vysokých škôl, obnovujú protest na Univerzite
Komenského v Bratislave. Konkrétne protestné aktivity budú spresňované podľa ďalšieho vývoja
prípravy novely zákona o vysokých školách.

Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely zákona o vysokých školách