Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“) ako orgán akademickej samosprávy vyjadruje svoj nesúhlas s postupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“), ktorým predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o vysokých školách. Zásadne nesúhlasíme s postupom ministerstva, ktoré predloženým návrhom ignorovalo rokovania so zástupcami univerzít a ich reprezentácií, pričom tieto rokovania hrubo zneužilo len ako nástroj na predstieranie záujmu viesť s vysokými školami dialóg, a neustále navodzuje dojem, že možnosti financovania vysokých škôl z Plánu obnovy a rozvoja sabotujú samotné vysoké školy, ktoré sa bránia prijatiu novely. Hlavné výhrady vysokých škôl, týkajúce sa zamedzenia politizácie vysokých škôl a ich možného politického prevzatia štátnou mocou, neboli nijakým spôsobom akceptované. Novela v prípade jej prijatia prinesie nesystémové zmeny, neistotu a chaos v riadení a fungovaní vysokých škôl, čím sa vzďaľuje od deklarovaného cieľa zvyšovať kvalitu vzdelávania.

AS TU sa týmto stanoviskom pripája k stanovisku Rady vysokých škôl SR z 26.10.2021, vrátane požiadavky na odstúpenie ministra školstva a štátneho tajomníka, k stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie z 26.10.2021, ako aj k stanoviskám akademických senátov univerzít a fakúlt, ktoré predložený návrh novely zákona o vysokých školách jednomyseľne odmietajú. Zároveň vyzývame Vládu SR na začatie serióznych rokovaní s reprezentáciami vysokých škôl a na predloženie návrhov, ktoré budú pre vysoké školy a našu spoločnosť prínosom a budú mať reálny dopad na zvýšenie kvality vysokých škôl, no nebudú zamerané na ich ekonomickú likvidáciu a politické ovládnutie.  

V Trnave dňa 28. októbra 2021

Predsedníctvo AS TU

Stanovisko Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách