Akademický senát RKCMBF UK v Bratislave prijíma Výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl,  ktorú  prijalo  plénum  RVŠ  na  svojom  zasadnutí  v  stredu,  9.  2.  2022.  Zároveň Akademický senát  RKCMBF UK navrhuje dekanovi RKCMBF UK v Bratislave na deň protestu dňa 21. 2. 2022 vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska  UK k novele Zákona o VŠ na pôde RKCMBF UK.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK