Akademický senát FM UK sa hlási k Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých
škôl, ktorú prijalo plénum RVŠ na svojom zasadnutí v stredu, 9. 2. 2022. Zároveň Akademický
senát FM UK navrhuje rektorovi UK na deň protestu dňa 21. 2. 2022 vyhlásiť rektorské voľno, a
dekanovi FM UK na deň protestu vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na
diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK k novele
Zákona o VŠ na pôde Univerzity Komenského.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave