Akademický senát UK prijíma Výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, ktorú prijalo plénum RVŠ na svojom zasadnutí v stredu, 9. 2. 2022. Zároveň Akademický senát UK navrhuje rektorovi UK na deň protestu dňa 21. 2. 2022 vyhlásiť rektorské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK k novele Zákona o VŠ na pôde jednotlivých fakúlt UK.

Univerzita Komenského v Bratislave