Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho súhlasí s názorom, že  v spolupráci s vedením Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na znak rázneho protestu symbolicky podporí na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho prerušenie výučby dňa 21. 2. 2022.

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho