Akademický senát PriF UK prijíma a pripája sa k „Výzve RVŠ SR akademickým senátom
fakúlt a vysokých škôl“, ktorú prijalo plénum RVŠ SR na svojom zasadnutí v stredu
09. 02. 2022. Zároveň AS PriF UK navrhuje dekanovi PriF UK na deň protestu
21. 02. 2022 vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so
študentami o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska PriF UK k novele
Zákona o VŠ na pôde PriF UK.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave