Vyjadrenie Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej AS FEŠRR SPU v Nitre) k Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, zo dňa 9. februára 2022:

AS FEŠRR SPU v Nitre uznesením 3/10/2022 zo dňa 17.02.2022, v spolupráci s vedením FEŠRR SPU v Nitre vyjadruje podporu Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, ktorá bola prijatá na plenárnom zasadnutí RVŠ SR, dňa 09. februára 2022.

V Nitre, 17.02.2022

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre