Vyhlásenie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku k novele zákona
o vysokých školách predloženej do NR SR v januári 2022 Vedenie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) spolu s Akademickým senátom FZ KU podporujú výzvu Rady Vysokých škôl SR a pripájajú sa k vyhláseniu dekanov fakúlt vysokých škôl SR reagujúcim na predloženú novelu zákona o vysokých školách. Vedenie FZ KU a Akademický senát FZ KU spoločne vyslovujú nesúhlas s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie, ktoré sú ohrozené prijatím uvedenej novely.
Vedenie FZ KU a Akademický senát FZ KU sa tiež prikláňa k pripomienkam Konferencie biskupov
Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania: „Všeobecné tvrdenie v dôvodovej
správe, že má ísť o spružnenie rozhodovacích procesov, nemožno považovať za primerané zdôvodnenie tohto vážneho zásahu do akademickej samosprávy, ktorý je v rozpore s princípom subsidiarity.“
Na znak protestu bude rozhodnutím dekana č. 2/2022 dňa 21.2.2022 na FZ KU prerušená výučba
s výnimkou Klinických cvičení a Súvislej odbornej praxe, ktoré budú prebiehať bez zmeny.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku