Stanovisko AS FMFI UK k výzve RVŠ SR z 9.2.2022 adresovanej akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl

Akademický senát FMFI UK a vedenie FMFI UK sa v predchádzajúcom období aktívne zapojili do konštruktívneho dialógu k novele zákona o vysokých školách.

  1. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sme formulovali 42 pripomienok, z ktorých väčšina bola zásadná.
  2. Na zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 8.11.2021 sa akademický senát pripojil k stanoviskám reprezentácii vysokých škôl k návrhu novely zákona o vysokých školách.

Preto:

Akademický senát FMFI UK podporuje výzvu RVŠ SR zo dňa 9.2.2022 v častiach, ktoré deklarujú a konštatujú vecný stav súčasného návrhu novely zákona o vysokých školách predloženej na schvaľovanie Národnou radou SR a podporuje tie oblasti uvedené v bodoch 1. až 5., ktoré RVŠ SR žiada v novele zákona zohľadniť.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave