Akademický senát Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (AS FPVaMV UMB) prijíma Výzvu Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR) akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9.2.2022 a podporuje jej stanoviská proti novele zákona o vysokých školách v znení predloženom na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky bez akceptovania kľúčových výhrad vysokoškolských reprezentácií. Vyjadruje zásadný nesúhlas s novelou vysokoškolského zákona, najmä s potláčaním a rušením akademickej samosprávy a autonómie na úrovni fakúlt a vysokých škôl.

AS FPVaMV UMB podporuje iniciatívu RVŠ SR a odporúča dekanovi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov ako znak protestu symbolicky prerušiť výučbu dňa 21.2.2022 v primeranom rozsahu a vytvoriť tak akademickej obci priestor na diskusiu o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého postoja k novele vysokoškolského zákona.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela