Akademický senát FF PU v Prešove podporuje výzvu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

Akademický senát FF PU v Prešove sa pripája k nesúhlasným stanoviskám, ktoré v súvislosti s návrhom novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách opakovane zverejňujú reprezentácie slovenských vysokých škôl.

Plne podporujeme uznesenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 9. 2. 2022, ktoré  bolo zverejnené ako Výzva RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl. Táto výzva vecne a pravdivo pomenováva neuralgické body návrhu novely zákona.  RVŠ SR nesúhlasí s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ či fakúlt,  a preto žiada v novele zákona ponechať:

1. voľbu kandidáta na rektora verejnej vysokej školy vo výhradnej kompetencii jej akademického senátu za podmienok určených štatútom vysokej školy;

2. zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil akademický senát fakulty;

3. rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy, ako aj o nakladaní s jej majetkom v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy;

4. zastúpenie zamestnaneckej časti akademickej obce verejnej vysokej školy v jej správnej rade;

5. stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútorným systémom kvality.

Pre tieto, ale aj iné dôvody predložený návrh novely nemá a ani nemôže mať našu podporu!

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove