UCM podporuje stanovisko Rady vysokých škôl SR

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, po prerokovaní v predsedníctve Akademického senátu UCM a v Kolégiu rektora UCM, udeľuje na deň 21. februára 2022 (pondelok) rektorské voľno, s výnimkou praktickej výučby, podľa pokynov dekanov fakúlt ako vyjadrenie podpory stanoviska Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) v súvislosti s prerokúvaním a schvaľovaním novely zákona o vysokých školách, v znení

RVŠ SR naďalej zásadne nesúhlasí s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ a fakúlt a žiada v novele zákona ponechať:

  1. voľbu kandidáta na rektora verejnej vysokej školy vo výhradnej kompetencii jej akademického senátu za podmienok určených štatútom vysokej školy;
  2. zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil akademický senát fakulty;
  3. rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy a o nakladaní s jej majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy;
  4. zastúpenie zamestnaneckej časti akademickej obce verejnej vysokej školy v jej správnej rade;
  5. stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútorným systémom kvality.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave