Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so znepokojením sledujú vývin udalostí súvisiacich s predložením novely vysokoškolského zákona do parlamentu bez rešpektovania kľúčových odborných výhrad vysokoškolských reprezentácií, ale i účelové vyjadrenia vrcholových predstaviteľov rezortu školstva, hraničiace až s demagógiou. Na základe toho Akademický senát Pedagogickej fakulty a vedenie fakulty 17. 2. vyslovili podporu stanovisku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré bolo schválené 15. 2. 2002  v tomto znení: 

 „Stanovisko Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“) ako orgán akademickej samosprávy sa pripája k výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „Rada VŠ“) prijatej dňa 9. februára 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt.
AS TU podporuje iniciatívu Rady VŠ a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách.“

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity