Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty (ďalej ako „AS PdF UK“) sa v plnom rozsahu pripája k výzve a podporuje výhrady Rady vysokých škôl Slovenskej Republiky (ďalej ako „RVŠ SR“) k novele zákona o vysokých školách, ktorá je aktuálne predmetom rokovania NR SR a ktoré RVŠ SR formulovala vo Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl dňa 9.2.2022. AS Pdf UK podporuje výzvu RVŠ SR na symbolické prerušenie výučby dňa 21.2.2022 a vyzýva dekanku Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty aby na tento deň udelila študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty dekanské voľno.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave