Stanovisko AS FZV UCM o pripojení sa k výzve RVŠ SR


Akademický senát FZV UCM sa v kontexte so stanoviskom rektora UCM a predsedníctva AS UCM pripája k výzve Rady Vysokých škôl SR a vyjadruje podporu
v súvislosti s prerokúvaním a schvaľovaním novely zákona o vysokých školách symbolickým prerušením teoretickej výučby 21.2.2022 s výnimkou praktickej výučby
podľa pokynov dekana fakulty FZV UCM.

Fakulta zdravotníckych vied v Piešťanoch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave