Akademický senát FRI UNIZA sa pripája k Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9.2., v ktorej vyzýva na prerušenie výučby dňa 21.2.2022. AS FRI UNIZA podporuje stanoviská a závery uvedené vo výzve RVŠ SR zo dňa 9.2. a vo Vyhlásení dekanov fakúlt vysokých škôl SR z februára 2022.

AS FRI UNIZA konštatuje, že návrh Novely zákona o vysokých školách v znení predloženom do Národnej rady Slovenskej republiky v januári 2022 v minimálnej miere reálne prispieva k zlepšeniu kvality práce vysokých škôl. AS FRI UNIZA opätovne poukazuje na to, že návrh novely zákona výrazne obmedzuje akademickú samosprávu a autonómiu na úrovni VŠ a fakúlt. Pritom v prvom rade fakulty sú hlavnými obsahovo aj organizačne ucelenými centrami vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít, preto pre zvýšenie kvality musí byť samospráva fakúlt podporovaná a nie obmedzovaná.

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline