Akademický senát FTVŠ UK sa svojim uznesením pripája k Výzve RVŠ SR zo dňa 9.2.2022 a navrhne vedeniu fakulty prerušiť výučbu 21.2.2002 na znak rázneho protestu proti súčasnému zneniu novely zákona o VŠ.

V Bratislave 10.2.2022            

                                                                         doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. – predseda AS FTVŠ UK

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave