Uznesenie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č.  5/XV/2022 zo dňa 10.2.2022

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej ako „AS PraF UK“) sa v plnom rozsahu pripája a podporuje výhrady Rady vysokých škôl Slovenskej Republiky (ďalej ako „RVŠ SR“) k novele zákona o vysokých školách, ktorá je aktuálne predmetom rokovania NR SR a ktoré RVŠ SR formulovala vo Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl dňa 9.2.2022.

AS PraF UK rovnako podporuje výzvu RVŠ SR na symbolické prerušenie výučby dňa 21.2.2022 a vyzýva dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty aby na tento deň udelil študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  dekanské voľno.“

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave