Akademický senát Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vyjadruje súhlas s Výzvou Rady vysokých škôl SR v znení: “ Vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované, RVŠ SR vyzýva akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby v spolupráci s ich vedeniami na znak rázneho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. 2. 2022 počas rokovania NR SR o novele zákona o VŠ.“. Toto stanovisko podporilo aj Kolégium dekanky FTF VŠMU.

Filmová a televízna fakulta VŠMU