Spoločné uznesenie Grémia dekana a predsedníctva Akademického senátu FPVaMV UMB v Banskej Bystrici

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Predsedníctvo Akademického senátu FPVaMV UMB) a Grémium dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Grémium dekana FPVaMV UMB) na svojom spoločnom zasadnutí

Stanovisko Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline vyjadruje nesúhlas s postupom, ktorý zvolilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri predkladaní novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Na základe predchádzajúcich dohôd medzi predstaviteľmi slovenskej

Stanovisko Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát FMFI UK sa pripája k stanoviskám reprezentácií vysokých škôl, ktoré požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania. Akademický senát FMFI UK zásadne odmieta politizáciu vysokého školstva, zásahy do autonómie vysokých škôl a fakúlt, ako aj hroziace najväčšie

Vyjadrenie Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene

Podporujeme reformné snahy, ktoré prinesú zvýšenie kvalityvysokoškolského vzdelávania. Z predkladaného návrhu novely Zákonao vysokých školách však jednoznačne vyplýva, že dosiahnutie tohtocieľa má byť naplnené prevzatím moci nad univerzitami politickýmvedením ministerstva školstva. Popretím štruktúry riadeniauniverzít a fakúlt budovanej a zdokonaľovanej stáročia,oklieštením

Vyhlásenie Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Akademická obec Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zhromaždení dňa 2. 11. 2021 jednomyseľne podporuje stanoviská Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl a pripája sa k uzneseniu prijatému Akademickým senátom UK v Bratislave, ktoré zásadne

Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely zákona o vysokých školách

I.Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvomškolstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli „Kľúčové body novely zákonov 131/2002,269/2018, 172/2005, 422/2015“ ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Tentomateriál je v rozpore dokonca

Stanovisko Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“) ako orgán akademickej samosprávy vyjadruje svoj nesúhlas s postupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“), ktorým predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o vysokých

Uznesenie Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií STU k novele vysokoškolského zákona

AS FIIT STU dôrazne a opakovane odmieta novelu vysokoškolského zákona predloženú do medzirezortného pripomienkového konania a žiada jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania. Predložená novela vysokoškolského zákona nevytvára predpoklady na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a

Spoločné vyhlásenie Vedenia JLF UK v Martine a Predsedníctva Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine dňa 27. októbra 2021

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK)a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK v Martine (AS JLF UK) jednomyseľnepodporujú uznesenia prijaté Akademickým senátom UK v Bratislave, Vedením UK vBratislave, prezídiom Slovenskej rektorskej konferencie ako aj Radou

Vyjadrenie Akademického senátu a vedenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát (AS PdF TU) a vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzityv Trnave (PdF TU) odmietajú návrh novely zákona o vysokých školách, ktoré Ministerstvoškolstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo“) predložilo dňa 22. 10. 2021 domedzirezortného pripomienkového konania. Nesúhlasíme s tým,